Khoekhoe language

Khoekhoe language
Khoekhoe
Khoekhoegowab
Spoken in Namibia, Botswana and South Africa
Region Orange River, Great Namaland
Ethnicity Khoikhoi, Nama, Damara
Native speakers 250,000  (2006)[1]
plus possibly 50,000 Haiǁom (no date)
Language family
Khoe
 • Khoekhoe
  • North Khoekhoe
   • Khoekhoe
Dialects
Nama–Damara
Haiǁom
ǂĀkhoe
Official status
Regulated by No official regulation
Language codes
ISO 639-3 either:
hgm – Haiǁom
naq – Nama
Nama-Damara taalkaartje NL.png
The distribution of the Nama language in Namibia.

The Khoekhoe language, or Khoekhoegowab, also known by the ethnic term Nàmá and previously the now-discouraged term Hottentot, is the most widespread of the Khoisan languages. It belongs to the Khoe language family, and is spoken in Namibia, Botswana, and South Africa by three ethnic groups, the Nama, Damara, and Haiǁom. It appears that the Damara picked up the language from the Nama in Botswana, and that they migrated to Namibia separately from the Nama. The Haiǁom, who had spoken a Juu language, later shifted to Khoekhoe. The name for Nama speakers, Khoekhoen, is from the Nama word khoe "person", with reduplication and the suffix -n to indicate the plural. Georg Friedrich Wreede was the first European who studied the language, after arriving in 1659.

Khoekhoe is a national language in Namibia. In Namibia and South Africa, radio programs are broadcast in it. In Namibia, it is used for teaching up to the university level, as well as in the administration.

Contents

Dialects

Phonology

Vowels

There are 5 vowel qualities, found as oral /i e a o u/ and nasal /ĩ ã ũ/. These may be long or short, and there are several sequences or diphthongs: oral [əi ae əu ao ui oa oe] and nasal [ə̃ĩ ə̃ũ ũĩ õã]. ([ə] is phonemically /a/.)

Tones

Nama has three tones, /á, ā, à/, which may occur on vowels and nasal stops. The mid tone is not written.

Consonants

Nama has 31 consonants: 20 clicks and a simple set of 11 non-clicks.

Non-clicks

Bilabial Alveolar Velar Glottal
Nasal m n
Plosive p ~ β t ~ ɾ k kʰ ʔ
Fricative s x h

Between vowels, /p/ is pronounced [β] and /t/ is pronounced [ɾ]. In the orthography, p, t, k indicate that the following vowel carries a high tone, while b, d, g that it carries a low tone.

Clicks

The clicks are doubly articulated consonants. Each click consists of one of four primary articulations or "influxes" and one of five secondary articulation or "effluxes". The combination of influxes and effluxes results in 20 phonemes.

The aspirated clicks are often pronounced as affricates. That is, /kǃˣ/ may be pronounced anywhere from [kǃʰ] to [kǃx].

The voiceless nasal accompaniment is difficult to hear when not between vowels, so to foreign ears it may sound like a longer but less raspy version of the aspirated accompaniment.

There have been several orthographies used for Nama, with sometimes conflicting differences in the representation of the clicks. In A Khoekhoegowab dictionary (Haacke 2000) the standardized version of Nama orthography has been used.

accompaniment affricated clicks 'sharp' clicks standardized
orthography
(with "ǃ")
dental
clicks
lateral
clicks
alveolar
clicks
palatal
clicks
Tenuis ǀ ǁ ǃ ǂ ǃg
Aspirated ǀˣ ǁˣ ǃˣ ǂˣ ǃkh
Nasal ᵑǀ ᵑǁ ᵑǃ ᵑǂ ǃn
Voiceless nasal with
delayed aspiration
ᵑ̊ǀʰ ᵑ̊ǁʰ ᵑ̊ǃʰ ᵑ̊ǂʰ ǃh
Tenuis with glottal stop ǀˀ ǁˀ ǃˀ ǂˀ ǃ

Grammar

Nama has a subject–object–verb word order and has three gender classes: male, female and neuter. Male and female nouns have a singular, dual and plural; while neuter nouns only have singular and plural number.

singular dual plural
Female piris pirira piridi goat
Male arib arikha arigu dog
Neuter khoe-i n/a khoen people

Khoekhoe distinguishes between inclusive and exclusive 1st person plural pronouns. Sida is the exclusive form for we, it only includes a specific group; as opposed to sada, which is inclusive and refers to all.

Sample text

Following is a sample text in the Khoekhoe language.[2]

Xam-i ge ʼa ǀgúrún hòán dì gàó-ao; káíseb ʼa ǀgaísa, kai ǁkháí, #khari xabu, tsi ǃháése ra ǃkhóé !khais ǃʼáróma.

Tsi matsekám ǁgóagas hòásàb ge ǂkham xamroba ǃgárob ǃna ǂgá tsi ǁʼib dì ǀgaíba náú ǀgúrún !oagu gere /nogu. Tsi má tsès hòásàb ge ǁʼibà dànʼaose gere oa/khi. Tsi ne ǂhòas ge ǀgúrún ǃhúb hòárágab ǃna gè ǁnàúhè tsí ǂʼánhè ʼií xam-i ʼa ǀgúrún dì gàó-ao ǃkháisà. Tsi má tsès híʼab gèrè ʼóa-ǀkhí dàn tsís kháóǃgá ʼoos ge ǁʼib dì ǁgusà gèrè koábi: "tíí ʼóátse! ǀui ǃnórótse! /ui xábú kháótse! kai ǁkháítse! ʼáore khòetse!" tí.

Xawes ge ǀgúí tsekám ǁgóaga khàí-má tsib ge ǂkkam xamrobà a kàrósen ʼo ge ǃkhóǀkhábi "//au ǁkháítseǃ ǀui ǃnórótse! xam ǁ’oatseǃ /ui xábú kháótseǃ" tí, !khóǀkhabi tóá tsi gè mí "amʼaseta ge ra ǂgóm sáts má ǀgúrún hòán xa ʼa ǀgaísa ǃkháisà. Má tsès hòásàts ge sátsà ǂʼoá ǃgárob ǃna tsí ʼóa-ǀkhí tsí ra ǁgaute ʼamʼasets sátsà ʼa ǀgúrún dì gàó-ao ǃkháisà. Xawe, tí ʼóátseǃ ǀgúí tsèts ge ní ǂʼoá ǃgárob ǃna. Tsí ǂʼoá tsíts ǃgárob ǃna ra ǃguma híʼats ge ǂkharí xurób ǂhanúse ra ǃgú, ǃhodì ǃna ǂnùa dàná sa ibà ní mù. Tsí, tí ʼóátseǃ //au ǁkháítseǃ ǀui ǃnórótseǃ /ui xábú kháótseǃ ǁná ǂkharí xurób xáts kà rà ǀhaóʼú tsi tsès ǁnaás ʼáís ge sóresà ní ǂga ʼóa-ǀkhí tamats hà híʼa. ǁná xurób tì ǀʼòns ge a "khòeb" tí ra ǂgaíhè.

English translation

The lion is king of all the beasts because he is very strong, thick of chest, slim of waist, and runs fast.

Every morning, the young lion would go out into the forest and compare his strength with the other beasts. And every day he would return the victor. This news was heard and known throughout the animal world: that the lion was king of the beasts. Every day that he would return victorious, his mother would praise him, "Son of mine! Thick of neck! Slim of waist! Thick of chest! He-man!"

But one morning, when having got up the young lion was stretching, she praised him, "Thick of chest! Thick of neck! Lion-armed! Slim of waist!," finished praising him and said, "I truly believe that you are strongest of all the beasts. Every day you go out into the forest and return, and show me that you are truly king of the beasts. But, my son, one day you will go out into the forest. And while you are out walking around in the forest, you will see a little thing which walks straight, its head sitting on its shoulders. And, Son of mine! Thick of chest! Thick of neck! Slim of waist!, the day you meet that little thing, on that day the sun will set while you have not returned. The name of that little thing is called 'man'.

Common words and phrases

 • ǃGãi tses - Good day
 • ǃGãi ǁhoas - Good morning
 • ǃGãi ǃhoes - Good evening
 • Matisa - How are you?
 • ǃGãise ǃgu re - Goodbye
 • ǃHaese mugus - See you soon

Bibliography

 • Beach, Douglas M. 1938. The phonetics of the Hottentot language. Cambridge: Heffer.
 • Haacke, Wilfrid. 1976. A Nama grammar: the noun-phrase. MA thesis. University of Cape Town.
 • Haacke, Wilfrid H. G. 1977. "The so-called "personal pronoun" in Nama. In Traill, Anthony, ed., Khoisan linguistic studies 3, 43-62. Communications 6. Johannesburg: African Studies Institute, University of the Witwatersrand.
 • Haacke, Wilfrid. 1978. Subject deposition in Nama. MA thesis. University of Essex. Colchester (UK).
 • Haacke, Wilfrid. 1992. "Compound noun phrases in Nama". In Derek F. Gowlett, ed., African linguistic contributions (Festschrift Ernst Westphal), 189-194. Pretoria: Via Afrika.
 • Haacke, Wilfrid. 1992. "Dislocated noun phrases in Khoekhoe (Nama/Damara): further evidence for the sentential hypothesis". Afrikanistische Arbeitspapiere, 29, 149-162.
 • Haacke, Wilfrid. 1995. "Instances of incorporation and compounding in Khoekhoegowab (Nama/Damara)". In Anthony Traill, Rainer Vossen and Marguerite Anne Megan Biesele, eds., The complete linguist: papers in memory of Patrick J. Dickens", 339-361. Cologne: Rüdiger Köppe Verlag.
 • Haacke, Wilfrid, Eliphas Eiseb and Levi Namaseb. 1997. Internal and external relations of Khoekhoe dialects: a preliminary survey". In Wilfrid Haacke & Edward D. Elderkin, eds., Namibian languages: reports and papers, 125-209. Cologne: Rüdiger Köppe Verlag for the University of Namibia.
 • Haacke, Wilfrid. 1999. The tonology of Khoekhoe (Nama/Damara). Quellen zur Khoisan-Forschung/Research in Khoisan studies, Bd 16. Cologne: Rüdiger Köppe Verlag.
 • Haacke, Wilfrid H.G. & Eiseb, Eliphas (2002) A Khoekhoegowab dictionary with an English-Khoekhoegowab index. Windhoek : Gamsberg Macmillan. ISBN 99916-0-401-4
 • Hagman, Roy S. 1977. Nama Hottentot grammar. Language science monographs, v 15. Bloomington: Indiana University.
 • Hahn, Theophilus. 1870. Die Sprache der Nama, nebst einem Anhang enthaltend Sprachproben aus dem Munde des Volkes. Redigierte Ausgabe eine Dissertation mit einem Anhang über Mythen der Khoi-khoin nebst Übersetzung und Wörterverzeichnis. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

References

 1. ^ Lewis, M. Paul, ed (2009). Ethnologue: Languages of the World (16th ed.). Dallas, Texas: SIL International. http://www.ethnologue.com/. 
 2. ^ Roy S. Hagman, Nama Hottentot grammar, Bloomington/Indiana: Indiana University Press,1977

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • Khoekhoe languages — Khoekhoe also spelled  Khoikhoi , formerly called  Hottentot languages      a subgroup of the Khoe language family, one of three branches of the Southern African Khoisan languages. Two main varieties have been distinguished: the first includes… …   Universalium

 • Khoekhoe — or Khoikhoi formerly Hottentot (pejorative) Group of peoples, speaking closely related Khoisan languages, who were among the first indigenous southern Africans encountered by Europeans. The precontact Khoekhoe were pastoralists who tended large… …   Universalium

 • Kwadi language — Kwadi !Kwa/tse Spoken in Angola Extinct ca. 1950 ? Language family Kwadi–Khoe …   Wikipedia

 • Nama language (Papuan) — Not to be confused with Khoekhoe language. Nama Spoken in New Guinea Native speakers 1,200  (2003) Language family South Central Papuan? …   Wikipedia

 • Nǁng language — Nǁng Nǀu Spoken in South Africa Ethnicity Nǁnǂe (ǂKhomani) Native speakers 7  (2010) Language family …   Wikipedia

 • Korana language — Korana Spoken in South Africa, maybe Botswana Native speakers (handful)  (date missing) Language family Khoe Khoekhoe S …   Wikipedia

 • Xhosa language — Infobox Language name =Xhosa nativename =isiXhosa familycolor=Niger Congo states=flagicon|South Africa South Africa flagicon|Lesotho Lesotho region=Eastern Cape Province, Western Cape Province speakers=7.9 million fam2=Atlantic Congo fam3=Volta… …   Wikipedia

 • Taa language — Taa !Xoon Spoken in Botswana, Namibia Region Southern Ghanzi, northern Kgalagadi, western Southern and western Kweneng districts in Botswana; southern Omaheke and northeastern …   Wikipedia

 • Naro language — For the Nilo Saharan language, see Nara language. Naro Spoken in Botswana, Namibia Native speakers 14,000  (1998–2004)[1] Language family …   Wikipedia

 • !Kung language — Not to be confused with Ju language (Chadic). ǃKung ǃXun, Ju, Zhu Northern Khoisan (obsolete) Spoken in  Namibia …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”