12th Central Committee of the Communist Party of China

12th Central Committee of the Communist Party of China

The 12th Central Committee of the Communist Party of China was in session from September 1982 to November 1987. It held seven plenary sessions.

It elected the 12th Politburo of the Communist Party of China in 1982.

It had 210 members and 138 alternate members.

List of members

:"The following is in stroke order of surnames:"


#Yu Mingtao
#Yu Hong'en
#Wan Da
#Wan Li
#Wan Haifeng
#Ma Wenrui
#Ma Xingyuan
#Xi Zhongxun
#Wang Fang
#Wang Meng
#Wang Zhen
#Wang Bingqian
#Wang Hanbin
#Wang Guangzhong
#Wang Guangyu
#Wang Zhaoguo
#Wang Quanguo
#Wang Renzhong
#Wang Kewen
#Wang Chenghan
#Wang Enmao
#Wang Chonglun
#Wang Chaowen
#Wang Heshou
#Wei Guoqing
#You Taizhong
#Mao Zhiyong
#Ulanhu
#Fang Yi
#Basang
#Deng Liqun
#Deng Xiaoping
#Deng Yingchao
#Deng Jiaxian
#Bu He
#Ye Fei
#Ye Jianying
#Tian Jiyun
#Bai Dongcai
#Ismail Amat (司马义·艾买提)
#Xing Yanzi
#Lu Peijian
#Zhu Yunqian
#Zhu Guangya
#Zhu Muzhi
#Qiao Shi
#Qiao Xiaoguang
#Wu Jinghua
#Wu Zhongyi
#Hua Guofeng
#Xiang Shouzhi
#Liu Zhen
#Liu Zhengwei
#Liu Huaqing
#Liu Zhijian
#Liu Fuzhi
#Liu Zhenhua
#Jiang Zemin
#Jiang Yonghui
#Chi Biqing
#An Pingsheng
#Xu Jiatun
#Sun Daguang
#Yin Fatang
#Yan Dongsheng
#Su Gang
#Su Yiran
#Li Yue
#LiPeng
#Li Li'an
#Li Ziqi
#Li Ligong
#Li Dongzhi
#Li Xiannian
#Li Qiming
#Li Xuezhi
#Li Menghua
#Li Xu'e
#Li Senmao
#Li Ruihuan
#Li Ximing
#Li Xifu
#Li Desheng
#Li Yaowen
#Yang Bo
#Yang Yong
#Yang Di
#Yang Chengwu
#Yang Rudai
#Yang Yichen
#Yang Shangkun
#Yang Dezhi
#Yang Jingren
#Yang Dezhong
#Xiao Hua
#Xiao Han
#Xiao Quanfu
#Wu Quanqing
#Wu Xueqian
#He Kang
#He Dongchang
#Yu Qiuli
#Gu Mu
#Shen Tu
#Shen Yinluo
#Song Ping
#Song Renqiong
#Zhang Shou
#Zhang Zhen
#Zhang Tingfa
#Zhang Zaiwang
#Zhang Jinfu
#Zhang Aiping
#Zhang Zhixiu
#Zhang Shuguang
#Chen Yun
#Chen Bin
#Chen Lei
#Chen Renhong
#Chen Pixian
#Chen Weida
#Chen Xitong
#Chen Guodong
#Chen Fuhan
#Chen Muhua
#Chen Puru)
#Lin Ruo
#Lin Hujia
#Lin Liyun
#Luo Qingchang
#Zhou Hui
#Zhou Zijian
#Zhou Shizhong
#Zhou Jiannan
#Zheng Sansheng
#Zheng Tuobin
#Xiang Nan
#Zhao Shouyi
#Zhao Xingyuan
#Zhao Zhijian
#Zhao Cangbi
#Zhao Nanqi
#Zhao Haifeng
#Zhao Ziyang
#Hao Jianxiu
#Hu Hong
#Hu Sheng
#Hu Lijiao
#Hu Qiaomu
#Hu Qili
#Hu Yaobang
#Liu Lin
#Rao Xingli
#Hong Xuezhi
#Yao Guang
#Yao Yilin
#He Jinheng
#He Jingzhi
#Qin Chuan
#Qin Zhongda
#Qin Jiwei
#Yuan Baohua
#Nie Rongzhen
#Mo Wenxiang
#Raidi
#Gu Xiulian
#Qian Zhengying
#Qian Yongchang
#Qian Ying
#Tiemuer Dawamaiti
#Ni Zhifu
#Xu Shaofu
#Xu Xiangqian
#Yin Yuan
#Gao Yangwen (高扬文)
#Guo Liwen (郭力文)
#Tang Ke (唐克)
#Huang Hua (黄华)
#Huang Zhizhen (黄知真)
#Huang Xinting (黄新廷)
#Cui Naifu (崔乃夫)
#Cui Yueli (崔月犁)
#Kang Shi'en (康世恩)
#Kang Keqing (康克清)
#Zhang Ze (章泽)
#Liang Biye (梁必业)
#Liang Lingguang (梁灵光)
#Liang Buting (梁步庭)
#Peng Chong (彭冲)
#Peng Zhen
#Jiang Nanxiang (蒋南翔)
#Han Xianchu
#Han Peixin (韩培信)
#Tan Yingji (覃应机)
#Fu Kuiqing (傅奎清)
#Jiao Linyi (焦林义)
#Lu Dadong (鲁大东)
#Xie Xide (谢希德)
#Xie Zhenhua (谢振华)
#Jiang Xiaochu (强晓初)
#Xie Feng (解峰)
#Liao Hansheng (廖汉生)
#Liao Chengzhi (廖承志)
#Saifuding (赛福鼎)
#Tan Youlin (谭友林)
#Tan Qilong (谭启龙)
#Tan Shanhe (谭善和)
#Xue Ju (薛驹)
#Mu Qing (穆青)
#Dai Suli (戴苏理)

External links

*zh [http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/index.html 12th Central Committee of the CPC] , People's Daily Online.


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”