Atmolysis

Atmolysis

Atmolysis (Gr. "ατμις", vapour; "λυειν", to loosen), a term coined by Thomas Graham to denote the separation of a mixture of gases by taking advantage of their different rates of diffusion through a porous septum or diaphragm.

----


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Atmolysis — At*mol y*sis, n. [Gr. ? vapor + ? a loosing, ? to loose.] (Chem.) The act or process of separating mingled gases of unequal diffusibility by transmission through porous substances. See also {gaseous diffusion}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • atmolysis — atmolizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Dujų atskyrimas, pagrįstas jų difuzija pro akytas indo sieneles. atitikmenys: angl. atmolysis rus. атмолиз …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atmolysis — /at mol euh sis/, n., pl. atmolyses / seez /. a process for separating gases or vapors of different molecular weights by transmission through a porous substance. [1865 70; ATMO + LYSIS] * * * …   Universalium

  • atmolysis — Separation of mixed gases by passing them through a porous diaphragm, the lighter gases diffusing through at a faster rate. [atmo + G. lysis, dissolution] * * * at·mol·y·sis ət mäl ə səs, at n, pl y·ses .sēz the act or process of separating… …   Medical dictionary

  • atmolysis — n. process of separating gases …   English contemporary dictionary

  • atmolysis — at·mol·y·sis …   English syllables

  • atmolysis — /ətˈmɒləsəs/ (say uht moluhsuhs) noun the separation of a mixture of gases through the walls of a porous vessel due to the different diffusion rates of the constituent molecules. {Greek atmos vapour + lysis} …  

  • atmolysis —   n. method of separating gases of different densities …   Dictionary of difficult words

  • atmolysis — …   Useful english dictionary

  • Atmolyze — At mo*lyze, v. t. (Chem.) To subject to atmolysis; to separate by atmolysis. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”